OCP przewoźnika

Dla firm transportowych zostały stworzone ubezpieczenia dodatkowe takie jak OCP przewoźnika i dotyczą one ruchu krajowego i międzynarodowego. Co jest przedmiotem takiej umowy ubezpieczeniowej? Odpowiedzialność cywilna jaką ponosi przewoźnik wykonujący zarobkowy przewóz drogowy a dotyczy przewożonego ładunku. Jest to ubezpieczenie zgodne z zapisami Konwencji CMR oraz ustawy Prawo przewozowe.

Na podstawie tych dokumentów właściciel firmy przewozowej ponosi odpowiedzialność za szkody jakie miały miejsce podczas przewożenia ładunku. Aby chronić interesy swoje i kontrahenta właściciel firmy transportowej ma możliwość wykupienia dodatkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OCP przewoźnika .

Ubezpieczenie OCP przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

Przedsiębiorca wykonujący transport towarów w ruchu krajowym wykupuje OCP przewoźnika dotyczące przewozu w ruchu krajowym a przewoźnik realizujący transport między dwoma lub kilkoma państwami w ruchu międzynarodowym. Jakie zabezpieczenie daje posiadanie takiej polisy? To skuteczna ochrona właściciela firmy transportowej w przypadku niewykonania albo nieprawidłowego wykonania przewozu. Dotyczy to uszkodzenia częściowego lub całkowitego transportowanego ładunku, opóźnienia w terminie dostawy towaru lub jego utratę wskutek kradzieży.

Posiadając polisę OCP przewoźnika wszystkie roszczenia wynikające ze spowodowania szkody pokrywa ubezpieczyciel, dzięki czemu finanse firmy transportowej i kontrahenta są chronione. Każdy przewoźnik posiadający takie dodatkowe ubezpieczenie staje się bardziej wiarygodny dla klientów i z tego powodu ma więcej zleceń na przewóz towarów w ruchu krajowym oraz międzynarodowym.

OCP przewoźnika dla firm transportowych

Działalność gospodarcza nastawiona na wykonywanie zarobkowego przewozu drogowego jest obłożna różnymi obowiązkami i przepisami prawa. Doświadczony przedsiębiorca wie, że ubezpieczenie zabezpiecza finansowo jego firmę i chroni przed ponoszeniem odpowiedzialności. Dotyczy to zarówno ruchu krajowego i międzynarodowego i odpowiedzialność właściciela firmy transportowej rozpoczyna się w chwili przyjęcia towaru od klienta i trwa do momentu przekazania go odbiorcy.  Aby scedować odpowiedzialność na ubezpieczyciela przedsiębiorcy wykupują OCP przewoźnika.

OCP przewoźnika wykonującego zarobkowy przewóz drogowy w ruchu krajowym

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

OCP przewoźnika zabezpiecza właściciela firmy transportowej przed finansowymi skutkami ewentualnych szkód, które mogą mieć miejsce w przypadku nienależytego wywiązania się z umowy zawartej z kontrahentem na przewóz ładunku w ruchu krajowym. Taka polisa jest skierowana do przewoźników, którzy transportują ładunki tylko na terytorium Polski. Są to: osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność przewozową. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje uszkodzenie, zniszczenie, zaginięcie towaru, który został powierzony do przewozu od chwili jego przyjęcia. 

OCP przewoźnika w ruchu krajowym działa w następujących sytuacjach:

 • Opóźnienie w dostawie ładunku – wypłata odszkodowania kontrahentowi, jeżeli towar nie dotarł na czas z powodu trudnych warunków na drodze lub wskutek zaistniałej kolizji drogowej. 
 • Przechowywanie ładunku – ubezpieczyciel pokrywa koszt magazynowania towaru i dotyczy to na przykład sytuacji konieczności naprawy pojazdu, którym był przewożony.
 • Zapobieganie szkodom – ubezpieczyciel zrealizuje roszczenia przewoźnika, jeżeli on dla przeciwdziałania szkodzie dokonał przeładunku towaru, zapewnił inny samochód do dalszego wykonywania transportu ładunku.
 • Praca specjalistów – wypłata odszkodowania nastąpi, gdy niezbędne okazało się skorzystanie z opinii ekspertów, którzy badali okoliczności zdarzenia drogowego.
 • Proces sądowy – rekompensata poniesionych kosztów sądowych obrony lub mediacji.

Dodatkowe zapisy w polisie OCP przewoźnika

Właściciel firmy transportowej może rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczyciela wykupując dodatkowe klauzule:

 • Transport towarów niebezpiecznych.
 • Transport żywych zwierząt.
 • Transport leków.
 • Szkody do których doszło w trakcie postoju na niestrzeżonym parkingu.
 • Szkody, które powstały w wyniku rozboju.
 • Uszkodzenie takich zabezpieczeń ładunku jak: kontenery i palety.
 • Usunięcie pozostałości po zaistniałej szkodzie.

Przedsiębiorca przed wykupieniem polisy OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/, powinien skonsultować się ze specjalistą od ubezpieczeń a uzyskać ubezpieczenie skrojone na miarę potrzeb jego firmy wykonującej przewóz w ruchu krajowym.    

OCP przewoźnika wykonującego zarobkowy przewóz drogowy w ruchu międzynarodowym

Ochroną OCP przewoźnika w ruchu międzynarodowym objęta jest jego odpowiedzialność za towar zgodnie z przepisami Konwencji CMR zgodnie z wystawionym listem przewozowym. W zleceniu transportowym i polisie powinien być wykazany przewóz materiałów niebezpiecznych. Warto rozszerzyć zakres ochrony o takie zdarzenia jak rozbój które skutkują grabieżą przewożonego ładunku.

Towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za:

 • Szkody rzeczowe jakie miały miejsce między przyjęciem towaru od kontrahenta a wydaniem go odbiorcy oraz inne szkody podobnie jak w ruchu krajowym.
 • Zgodnie z Konwencją CMR w przypadku opóźnienia w dostawie ładunku, przewoźnik będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania, które nie może być wyższe niż kwota z listu przewozowego.

Rozbudowanie OCP przewoźnika w ruchu międzynarodowym o ochronę cywilną:

 • Transportu materiałów niebezpiecznych (wyjątek stanowią materiały ADR klasy I i VII według Umowy europejskiej).
 • Za szkody wynikające z nieodpowiedniego użycia lub zagubienia dokumentów widniejących w liście przewozowym.  
 • Za szkody powstałe z niewykonania poleceń kontrahenta.
 • Za szkody powstałe w towarze wskutek nieprawidłowego załadowania lub rozładowania, jeżeli w umowie zawarte jest, że przewoźnik ma wykonywać takie działania.
 • Za szkody zaistniałe wskutek rażącego niedbalstwa kierowcy przewożącego ładunek.

W ruchu międzynarodowym mogą zdarzyć się różne nieprzewidziane zdarzenia, dlatego doświadczenie specjalistów ubezpieczeniowych okazuje się niezwykle przydatne podczas wybierania OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/

Related Posts